Statut

rejestr zmian

Załącznik Nr 2 do
uchwały Nr 1512/09
Zarządu Województwa Łódzkiego
z dnia 9 września 2009r.

 

Statut
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
tekst jednolity

 

I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi zwany dalej „Zarządem”, jest jednostką budżetową, finansowaną przez Samorząd Województwa Łódzkiego, jako samorządowa jednostka organizacyjna, wykonująca zadania Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie zarządu dróg wojewódzkich w przedmiocie planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony tych dróg zgodnie z wymogami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.).

2. Siedzibą Zarządu jest miasto Łódź.

3. Terenem działania Zarządu jest województwo łódzkie.

§ 2

Bezpośredni nadzór nad działalnością Zarządu sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.

§ 3

1. Przedmiotem działania Zarządu jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w szczególności:

1) opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

2) opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz drogowych obiektów inżynierskich,

3) pełnienie funkcji inwestora,

4) utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,

5) realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,

6) przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju,

7) koordynacja robót w pasie drogowym,

8) wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,

9) prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,

10) sporządzanie informacji o drogach wojewódzkich oraz przekazywanie ich upoważnionym organom,

11) przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego,

12) wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających,

13) przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,

14) przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,

15) wprowadzanie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

16) dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,

17) utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,

18) prowadzenie procedur związanych z nabywaniem nieruchomości pod pasy drogowe dróg wojewódzkich i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.

2. Zarząd drogi sprawuje nieodpłatny trwały zarząd gruntami w pasie drogowym.

3. Grunty, o których mowa w ust. 2, zarząd drogi może oddawać w najem, dzierżawę albo je użyczać, w drodze umowy, na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu. Zarząd drogi może pobierać z tytułu najmu lub dzierżawy opłaty w wysokości ustalonej w umowie.

4. W przypadku nabywania gruntów przeznaczonych pod pas drogowy zarząd drogi może wystąpić z wnioskiem o dokonanie podziału lub scalenia i podziału nieruchomości, zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami lub przepisami o scalaniu gruntów.

5. Zarząd jest upoważniony do:

1) wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,

2) urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w czasie przerwy komunikacji na drodze,

3) ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych.

6. Zarząd pełni inne zadania w zakresie drogownictwa przejęte zgodnie z obowiązującymi przepisami przez Samorząd Województwa Łódzkiego od innych podmiotów prawnych – na podstawie stosownych porozumień i umów.

7. Zarząd może pełnić funkcję inwestora zastępczego dla inwestycji drogowych realizowanych przez innych inwestorów, na podstawie zawartych z nimi umów.

§ 4

1. Zarządem kieruje dyrektor i reprezentuje go na zewnątrz.

2. Z dyrektorem Zarządu czynności z zakresu prawa pracy, w tym zawieranie i rozwiązywanie umowy o pracę, dokonuje Marszałek Województwa Łódzkiego.

3. Dyrektor Zarządu wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

4. Dyrektor Zarządu upoważniony jest do samodzielnego dokonywania czynności prawnych w imieniu Zarządu z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Jeżeli czynności prawne powodują rozporządzenie prawem lub zaciąganie zobowiązań przekraczających kwotę 5 000 000 zł (słownie: pięć milionów złotych) wymagana jest zgoda Zarządu Województwa Łódzkiego w formie uchwały.

6. W przypadku nieobecności dyrektora czynności prawne, określone w ust. 4 i ust. 5, dokonuje jeden z zastępców, imiennie upoważniony przez dyrektora Zarządu.

7. Czynności pracodawcy określone w ust. 3, w czasie nieobecności dyrektora wykonuje, upoważniony imiennie przez dyrektora jeden z zastępców, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Zarządu, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Nie dotyczy to rozwiązania umowy o pracę z powodu naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.


II. Struktura organizacyjna

§ 5

Szczegółową organizację Zarządu Dróg Wojewódzkich, zakres obowiązków i uprawnień pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określa regulamin organizacyjny ustalony przez dyrektora Zarządu i zatwierdzony przez Zarząd Województwa Łódzkiego.


III. Zasady wynagradzania

§ 6

1. Pracownicy Zarządu wynagradzani są w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398).

2. Regulamin premiowania pracowników Zarządu ustala dyrektor.


IV. Postanowienia końcowe

§ 7

Zmiana Statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.

§ 8

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

 

UWAGA: Kliknij by zobaczyć zmiany w statucie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi

 

Tekst Statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi jest także dostępny w formacie PDF w dziale Do pobrania.

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze