Regulamin

rejestr zmian

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 255/14 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 10 marca 2014r.

 

 

REGULAMIN  ORGANIZACYJNY ZARZĄDU  DRÓG  WOJEWÓDZKICH  W  ŁODZI

 

(tekst jednolity)

 

I. POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§ 1

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi działa w oparciu o ogólnie obowiązujące uregulowania prawne, w szczególności o:

1)    ustawę z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 260 ze zm.);

2)    ustawę z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 ze zm.);

3)    ustawę z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tj. Dz. U. 2013r., poz. 596 ze zm.);

4)    ustawę z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 1409 ze zm.);

5)    ustawę z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 687);

6)    ustawę z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.);

7)    ustawę z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.);

8)    ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.);

9)    ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.);

10)  ustawę z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011r., Nr 5, poz. 13 ze zm.)

11)  Statut Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi nadany Uchwałą Nr 1512/09 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 09 września 2009r. (tekst jednolity) ze zmianą wprowadzoną Uchwałą Nr 771/13 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 czerwca 2013r.

 

§ 2

 

1.     Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi zwanym w dalszej części regulaminu „Zarządem" kieruje Dyrektor Zarządu.

2.     Czynności z zakresu  prawa pracy wobec Dyrektora Zarządu wykonuje Marszałek  Województwa Łódzkiego.

3.     Dyrektor Zarządu kieruje całokształtem działalności Zarządu zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa.

4.     Kierując Zarządem Dyrektor realizuje zadania wynikające ze Statutu Zarządu i powszechnie obowiązującego prawa przy pomocy Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania, Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji, Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, Głównego Księgowego, Kierowników Rejonów Dróg Wojewódzkich, Naczelników Wydziałów oraz pozostałych komórek organizacyjnych.

5.     Dyrektora Zarządu w czasie jego nieobecności zastępuje jeden z upoważnionych imiennie przez niego zastępców, w zakresie niezbędnym do zapewnienia prawidłowości funkcjonowania Zarządu, za wyjątkiem nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy. Nie dotyczy to rozwiązania umowy o pracę z powodu naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

6.     Główny Księgowy wykonuje zadania określone w przepisach o finansach publicznych i przepisach o rachunkowości.

 

§ 3

 

1.     W skład Zarządu wchodzą komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw i pism używają następujących symboli:

 

pkt

Nazwa komórki organizacyjnej

SYMBOL

1)

DYREKTOR

ND

2)

Z-ca Dyrektora ds. Inwestycji

NI

3)

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania

NU

4)

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

NE

5)

Główny Księgowy

EG

6)

Wydział Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej

IP

7)

Wydział Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji

ID

8)

Wydział Realizacji Inwestycji                                                  

IR

9)

Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Programów Rozwoju Regionalnego

IS

10)

Wydział  Dróg

UD

11)

Wydział Mostów

UM

12)

Wydział Zaplecza Technicznego i Administracji

ET

13)

Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami 

DG

14)

Wydział Zamówień Publicznych

DZ

15)

Wydział Finansowy

EF

16)

Stanowisko ds. BHP i P.Poż.

DB

17)

Stanowisko ds. Obronnych

DW

18)

Stanowisko ds. Organizacyjnych i Kontroli Wewnętrznej 

DO

19)

Zespół ds. Informacyjnych

DI

20)

Stanowisko Audytora Wewnętrznego

DA

21)

Kadry

DK

22)

Sekretariat

DS

23)

Radcy Prawni

DP

24)

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

DN

25)

Kancelaria Niejawna

DT

26)

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

DD

27)

Rejon Dróg Wojewódzkich w Poddębicach  

RDW-1

28)

Rejon Dróg Wojewódzkich w Łowiczu

RDW-2

29)

Rejon Dróg Wojewódzkich w Piotrkowie Trybunalskim

RDW-3

30)

Rejon Dróg Wojewódzkich w Bełchatowie

RDW-4

31)

Rejon Dróg Wojewódzkich w Sieradzu

RDW-5

 

§ 4

 

Strukturę organizacyjną oraz podległość poszczególnych komórek organizacyjnych Zarządu określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego Regulaminu.

 

§ 5

 

Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach z zakresu działalności Zarządu, zgodnie z  nadanym Statutem Zarządu i w granicach udzielonych pełnomocnictw.

 

§ 6

 

Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością Zarządu i jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników Zarządu, a w szczególności:

1)    organizuje pracę oraz kieruje bieżącymi sprawami Zarządu,

2)    reprezentuje Zarząd na zewnątrz,

3)    podejmuje działania zapewniające prawidłowe funkcjonowanie Zarządu,

4)    nadzoruje przebieg prac nad przygotowaniem projektu budżetu Zarządu oraz nadzoruje realizację budżetu,

5)    wydaje wewnętrzne akty normatywne,

6)    udziela pracownikom Zarządu upoważnień i pełnomocnictw,

7)    prowadzi politykę personalną w Zarządzie,

8)    wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do wszystkich pracowników Zarządu,

9)    realizuje zadania określone w szczególności w  przepisach/aktach normatywnych  dotyczących ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych i dostępu do informacji publicznej,

10)  rozstrzyga wewnętrzne spory kompetencyjne,

11)  wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Dyrektora Zarządu, wynikające z aktów normatywnych/z przepisów, Statutu Zarządu oraz uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego i Zarządu Województwa Łódzkiego:

a) realizuje zadania obronne, przewidziane dla Zarządu, wynikające z  Planu  Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

b) zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej.

 

§ 7

 

1.     Do wyłącznych kompetencji Dyrektora Zarządu należy:

1)  ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników bezpośrednio podległych Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi oraz sprawowanie nadzoru nad prawidłowością wywiązywania się z powierzonych im obowiązków,

2)  zatwierdzenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności dla  pracowników zatrudnionych w  Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi,

3)  wykonywanie w stosunku do pracowników czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

4)  określanie zasad sprawnego  obiegu dokumentów wewnętrznych,

5)  ustalanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa regulaminów funkcjonujących w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi,

6)  wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych,

7)  wydawanie decyzji administracyjnych z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego lub Marszałka Województwa Łódzkiego,

8)  wydawanie decyzji administracyjnych, w zakresie wydawania zezwoleń kategorii I na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach wojewódzkich, nakładania kar pieniężnych, pobierania opłat i kar pieniężnych,

9)  wykonywanie zadań z zakresu obronności państwa,

10) ogólny nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy oraz przepisów o ochronie informacji niejawnych,

11) ogólny nadzór nad przygotowaniem Rejonów Dróg Wojewódzkich do wykonywania zadań z zakresu obronności państwa.

 

2.     Dyrektor jest upoważniony do:

1)  podejmowania decyzji  we wszystkich sprawach z zakresu działania Zarządu,

2)  udzielania wyjaśnień organom zwierzchnim w sprawach związanych z zakresem działania Zarządu,

3)  reprezentowania Zarządu przed jednostkami administracji publicznej.

 

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z wykonywaniem zadań Zarządu na obszarze Województwa Łódzkiego.

 

§ 8

 

1.     Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji należy w szczególności:

1)    sprawowanie kierownictwa i nadzoru nad zagadnieniami technicznymi i technologicznymi występującymi w procesie planowania, projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji drogowych,

2)    podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji objętych zakresem działania komórek organizacyjnych bezpośrednio jemu podporządkowanych oraz w granicach wydanych upoważnień,

3)    sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem do wykonania, na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w ramach posiadanych przez Zarząd środków finansowych, robót inwestycyjnych,

4)    sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami inwestycyjnymi,

5)    udział w odbiorach robót inwestycyjnych,

6)    przedstawianie Dyrektorowi Zarządu do akceptacji spraw należących do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji, jeżeli ze względu na jej znaczenie powinna być znana Dyrektorowi Zarządu,

7)    sprawdzanie jakości i terminowości załatwiania spraw wchodzących do zakresu działania podporządkowanych komórek organizacyjnych,

8)    stałe koordynowanie oraz kontrolowanie pracy kierowników podporządkowanych komórek organizacyjnych,

9)    podejmowanie niezbędnych kroków w celu usunięcia nieprawidłowości i niedociągnięć w pracy podporządkowanych komórek organizacyjnych,

10)  nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny służbowej i wykorzystaniem czasu pracy przez pracowników jemu podporządkowanych,

11)  przedstawianie Dyrektorowi Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi wniosków w sprawie awansów, nagradzania lub karania pracowników jemu podporządkowanych,

12)  prowadzenie spraw dotyczących obronności kraju wynikających z zakresu obowiązków,

13)  nadzór i kontrola wykonywanych przez Rejony zadań, poleceń i wytycznych w sprawach należących do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji, jak też analiza i ocena materiałów sprawozdawczych i innych, ilustrujących działalność Rejonów,

14)  regulowanie w ramach posiadanych uprawnień bądź występowanie do Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z inicjatywą uregulowania zagadnień związanych  z działalnością podległych komórek,

15)  załatwianie  spraw związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy dróg wojewódzkich, w tym do gospodarowania nieruchomościami z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego w czasie nieobecności Dyrektora Zarządu,

16)  realizacja  zadań obronnych, przewidzianych dla Zarządu, wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

2. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji jest uprawniony do:

1)  podejmowania decyzji we własnym imieniu we wszystkich sprawach wynikających z powierzonego mu zakresu działania nie zastrzeżonych do osobistej decyzji Dyrektora Zarządu,

2)  kontroli działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych.

3. Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji jest odpowiedzialny za:

1)  całokształt spraw związanych z działalnością podporządkowanych komórek organizacyjnych,

2)  wykonywanie zadań i przestrzeganie przepisów prawnych przez podporządkowane komórki organizacyjne,

3)  należyte wykonywanie obowiązków przez podległych jemu pracowników,

4)  prawidłowe funkcjonowanie  kontroli zarządczej w Zarządzie.

 

§ 9

 

1. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania należy w szczególności:

1)   sprawowanie kierownictwa w zakresie utrzymania i ochrony dróg i drogowych obiektów inżynierskich, organizacji ruchu oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego,

2)   podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Utrzymania objętych zakresem działania komórek   organizacyjnych bezpośrednio jemu podporządkowanych,                                                                                            

3)   sprawowanie nadzoru nad przygotowywaniem do wykonania, na zasadach określonych w ustawie o zamówieniach publicznych oraz w ramach posiadanych przez Zarząd środków finansowych, robót dotyczących utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich, organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu na terenie działania Zarządu,

4)   sprawowanie nadzoru nad prowadzonymi robotami dotyczącymi utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich,

5)   sprawowanie nadzoru związanego z ruchem na drogach będących w terytorialnym zasięgu działania Zarządu,

6)   udział w odbiorach robót utrzymaniowych wykonywanych na drogach,

7)    sprawowanie dozoru technicznego nad drogami i drogowymi obiektami inżynierskimi  znajdującymi się w pasach drogowych,

8)    sprawowanie nadzoru i kontrola nad techniczną działalnością Rejonów Dróg Wojewódzkich,

9)    współdziałanie z Wydziałem Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej w zakresie programowania i opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej i jej modernizacji ze względu na potrzeby ruchu,

10)  sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem akcji zimowego utrzymania dróg,

11)  wydawanie decyzji administracyjnych, związanych z wykonywaniem funkcji zarządcy dróg wojewódzkich z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego w czasie nieobecności  Dyrektora Zarządu,

12)  realizacja zadań obronnych, przewidzianych dla Zarządu, wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

2. Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania jest uprawniony do:

1)   podejmowania decyzji we własnym imieniu we wszystkich sprawach wynikających z powierzonego mu  zakresu działania, nie zastrzeżonych do osobistej decyzji Dyrektora Zarządu,

2)   kontroli działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych.

3. Zastępca Dyrektora ds. Utrzymania jest odpowiedzialny za:

1)   całokształt spraw związanych z działalnością podporządkowanych komórek organizacyjnych,

2)   wykonywanie zadań i przestrzeganie przepisów prawnych przez podporządkowane komórki organizacyjne,

3)   należyte wykonywanie obowiązków przez podległych jemu pracowników,

4) prawidłowe funkcjonowanie  kontroli zarządczej w Zarządzie.

 

§ 10

 

1. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych należy w szczególności:

1)    podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach należących do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych objętych zakresem działania komórek organizacyjnych bezpośrednio jemu podporządkowanych,

2)    nadzór we współpracy z Głównym Księgowym nad kompletnością i rzetelnością dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Zarządu,

3)    nadzorowanie gospodarki środkami budżetowymi ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowości zawierania umów z punktu widzenia przepisów finansowych oraz terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń,

4)    nadzór nad finansowaniem i rozliczaniem inwestycji drogowych współfinansowanych środkami budżetu państwa lub środkami unijnymi, w tym w szczególności RPO itp.,

5)    sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami ekonomicznymi występującymi  w procesie planowania, projektowania, nadzoru, realizacji i rozliczania  inwestycji drogowych,

6)    przedstawianie Dyrektorowi Zarządu do akceptacji spraw należących do kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych, jeżeli ze względu  na ich znaczenie powinny być znane Dyrektorowi Zarządu,

7)    sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez podległe komórki organizacyjne obowiązków wynikających z ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,

8)    nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów finansowo - księgowych,

9)    realizacja zadań obronnych, przewidzianych dla Zarządu, wynikających  z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

2. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych jest uprawniony do:

1)    podejmowania decyzji we własnym imieniu we wszystkich sprawach wynikających z  powierzonego mu zakresu działania, nie zastrzeżonych do osobistej decyzji Dyrektora Zarządu,

2)    kontroli działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych.

3. Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych jest odpowiedzialny za:

1)   całokształt spraw związanych z działalnością podporządkowanych komórek organizacyjnych,

2)   wykonywanie zadań i przestrzeganie przepisów prawnych przez podporządkowane komórki organizacyjne,

3)   należyte wykonywanie obowiązków przez podległych jemu pracowników,

4)   koordynację i nadzór nad sprawami związanymi z ochroną mienia, zapobieganiem niegospodarności,

5)   prawidłowe funkcjonowanie  kontroli zarządczej w Zarządzie.

 

§ 11

 

1. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

1)   prowadzenie rachunkowości jednostki,

2)   wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

3)   dokonywanie zatwierdzania w zakresie finansowym czynności prawnych, z których wynika zobowiązanie pieniężne,

4)   dokonywanie kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym jednostki,

5)   dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

6)   opracowywanie planu finansowego w ramach działalności Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,

7)   autoryzacja okresowych sprawozdań finansowych,

8)   dokonywanie bieżących analiz planu finansowego Zarządu i informowanie na bieżąco Dyrektora Zarządu o przebiegu jego wykonania,

9)   całokształt obsługi finansowo - księgowej, wszelkich rozliczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami GUS i jednostki nadrzędnej,

10)  instruktaż i kontrola w  Rejonach Dróg Wojewódzkich,

11)  nadzór we współpracy z Zastępcą Dyrektora ds. Ekonomicznych nad finansowaniem i rozliczaniem inwestycji drogowych współfinansowanych  środkami budżetu państwa lub środkami unijnymi, w tym w szczególności RPO itp.,

12)  realizacja zadań obronnych, przewidzianych dla Zarządu, wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

 

2. Główny Księgowy jest uprawniony do:

1)    podejmowania decyzji we własnym imieniu we wszystkich sprawach wynikających z powierzonego jemu zakresu działania, niezastrzeżonych do decyzji Dyrektora Zarządu,

2)    kontroli działalności podporządkowanych komórek organizacyjnych,

3)    kontroli wewnętrznej operacji gospodarczych.

3. Główny księgowy jest odpowiedzialny za:

1)    całokształt  spraw  związanych  z  działalnością  podporządkowanych komórek  organizacyjnych,

2)    wykonywanie zadań i przestrzeganie przepisów prawnych przez podporządkowane komórki organizacyjne,

3)    gospodarkę finansową Zarządu,

4)    prawidłowe funkcjonowanie  kontroli zarządczej w Zarządzie,

5)    należyte wykonywanie obowiązków przez podległych jemu pracowników.

 

§ 12

 

Zastępcy Dyrektora i Główny Księgowy zobowiązani są do organizowania pracy w podległych im komórkach organizacyjnych oraz ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w tych komórkach. 

 

§ 13

 

1. Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych  należy w szczególności:

1)    kierowanie pracą komórki organizacyjnej, organizowanie pracy oraz przydział spraw do załatwienia podległym pracownikom,

2)    inicjowanie opracowania i przygotowanie projektów odpowiednich aktów normatywnych, instrukcji i wytycznych służbowych w sprawach należących do zakresu działania komórek organizacyjnych,

3)    sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą podległych pracowników oraz wydawanie im wytycznych i poleceń w celu terminowego i należytego załatwiania spraw,

4)    sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalnym wszelkich wychodzących z komórek organizacyjnych dokumentów, ich zgodności z obowiązującymi przepisami oraz poprawności redakcyjnej z zachowaniem kompetencji,

5)    bezpośrednie załatwianie spraw przewidzianych dla kierownika komórki organizacyjnej bądź przydzielonych doraźnie przez Dyrektora lub jego Zastępcę,

6)    dbanie o właściwe techniczne warunki i atmosferę pracy w komórce organizacyjnej,

7)    przechowywanie i zabezpieczenie akt oraz zachowanie tajemnicy  informacji niejawnych oraz informacji pozyskanych w związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

8)    nadzór nad dyscypliną pracy i właściwym wykorzystaniem czasu pracy przez podległych pracowników w komórce organizacyjnej,

9)    zgłaszanie wniosków w sprawach osobistych pracowników kierowanej komórki organizacyjnej,

10)  współpraca z kierownikami innych komórek organizacyjnych  jeżeli wymaga tego charakter sprawy,

11)  przygotowanie rozstrzygnięć wynikających ze skarg, wniosków i listów dotyczących spraw z zakresu działania komórki organizacyjnej,

12)  przestrzeganie przepisów i zasad BHP oraz p.poż.,

13)  wykonywanie  poleceń służbowych przełożonego związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków,

14)  współpraca w zakresie aktualizacji danych w BIP,

15)  prowadzenie  dokumentacji prawno - organizacyjnej dot. kierowanej komórki organizacyjnej,

16)  współpraca z Wydziałem Finansowym w zakresie zaangażowania środków finansowych,

17)  wszechstronna znajomość przepisów w dziedzinach należących do zakresu działania komórki organizacyjnej,

18)  realizacja zadań obronnych, przewidzianych dla Zarządu, wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

19)  przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

2. Kierownik komórki organizacyjnej jest uprawniony do:

1)    podpisywania we własnym imieniu pism wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu działania komórki organizacyjnej,

2)    podejmowania z upoważnienia Dyrektora Zarządu decyzji w sprawach przekazanych do kompetencji kierownika komórki organizacyjnej,

3)    udzielania instruktażu podległym pracownikom i interpretowaniu przepisów związanych z zakresem działania kierowanej komórki organizacyjnej.

3. Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za:

1)    całokształt działania kierowanej komórki,

2)    zapewnienie właściwego toku pracy w komórce organizacyjnej i wykorzystanie czasu pracy,

3)    terminowość załatwiania spraw, właściwą merytoryczną i formalną treść oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i poleceniami zwierzchnika służbowego,

4)    przestrzeganie tajemnicy informacji niejawnych oraz informacji pozyskanych w związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

5)    dyscyplinę i właściwe wypełnianie obowiązków przez pracowników,

6)    prawidłowe funkcjonowanie  kontroli zarządczej w Zarządzie.

 

 

§ 14

 

1. Do obowiązków pracownika należy w szczególności:

1)    wykonywanie zadań zgodnie z wymogami wiedzy fachowej, z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz otrzymywanych wytycznych i poleceń służbowych,

2)    wszechstronna znajomość przepisów w dziedzinach należących do zakresu działania pracownika,

3)    należyte zebranie i ocena materiałów stanowiących podstawę do załatwienia sprawy lub wydania decyzji,

4)    wykazywanie inicjatywy w rozwiązywaniu problemów i spraw wynikających w toku pracy i występowanie z odpowiednimi wnioskami do kierownika komórki organizacyjnej,

5)    referowanie spraw obiektywnie oraz redagowanie materiałów i pism zgodnie z obowiązującymi formami i wymaganiami techniki biurowej z zachowaniem wyznaczonych terminów,

6)    przedkładanie projektów  pism i innych aktów do zatwierdzenia kierownikowi komórki organizacyjnej,

7)    właściwe rejestrowanie i przechowywanie akt,

8)    przestrzeganie zasad etyki pracowniczej,

9)    przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy informacji niejawnych oraz informacji pozyskanych w związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

10) wykonywanie innych poleceń służbowych przełożonego związanych z wykonywaniem powierzonych obowiązków,

11) realizacja zadań obronnych, przewidzianych dla Zarządu, wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

2. Pracownik ponosi odpowiedzialność za należyte wykonanie swoich obowiązków  służbowych, w szczególności za:

1)    terminowe i prawidłowe pod względem merytorycznym i formalnym załatwianie spraw,

2)    wykonywanie poleceń kierownika komórki organizacyjnej,

3)    dbałość i racjonalne wykorzystanie środków pracy,

4)    przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zachowanie tajemnicy informacji niejawnych oraz informacji pozyskanych w związku z pełnionymi obowiązkami służbowymi, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

 

 

§ 15

 

W zakresie nie objętym niniejszym Regulaminem obowiązują ogólnie obowiązujące przepisy.

 

§ 16

 

1.  Działalnością Rejonów Dróg Wojewódzkich kierują Kierownicy Rejonu Dróg Wojewódzkich.

2.  Działalnością Obwodów Drogowych kierują Kierownicy Sekcji - Obwodu.

3.  Działalnością Wydziałów kierują Naczelnicy Wydziałów.

4.  Działalnością Wydziału w czasie nieobecności naczelnika, kieruje pracownik wyznaczony przez naczelnika, w uzgodnieniu z Dyrektorem Zarządu.

5.  Działalnością Zespołu kieruje Kierownik Zespołu.

6.  Na wszystkich szczeblach zarządzania obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa polegająca na:

a)  podporządkowaniu każdego pracownika lub zespołu tylko jednemu,  bezpośredniemu przełożonemu,

b)  wydawaniu poleceń przez przełożonego tylko pracownikom bezpośrednio podporządkowanym,

c)   ponoszeniu odpowiedzialności przez każdego pracownika za całość powierzonego mu odcinka pracy.

 

 

II. ZAKRESY  ZADAŃ POSZCZEGÓLNYCH  KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

 

 

§ 17

 

Do zadań Wydziału Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej należy w szczególności:

1.  Dokonywanie oceny stanu technicznego sieci drogowej na podstawie okresowych przeglądów, badań oraz pomiarów ruchu.

2.  Opracowywanie projektów wieloletniej prognozy finansowej rozbudowy dróg wojewódzkich, obiektów mostowych i kubaturowych, zadań z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz związanych z nabywaniem nieruchomości, w oparciu o wieloletnie plany rozwoju sieci drogowej z uwzględnieniem potrzeb zgłaszanych przez Wydział Realizacji Inwestycji, Wydział Dróg, Wydział Mostów, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami oraz Wydział Dokumentacji i Przygotowania Inwestycji.

3.  Inicjowanie i nadzór nad  pracami  studialnymi  rozwoju sieci drogowej.

4.  Koordynacja i planowanie potrzeb dotyczących opracowania dokumentacji technicznej na roboty drogowo - mostowe w oparciu o plany wieloletnie i plany roczne.

5.  Przygotowywanie zbiorczych zestawień kosztów na planowane roboty inwestycyjne i przedstawianie ich do zatwierdzenia Dyrektorowi Zarządu.

6.  Przygotowywanie harmonogramów rzeczowo - finansowych zadań inwestycyjnych.

7.  Koordynowanie prac dotyczących opracowywania rocznych i wieloletnich planów wydatków inwestycyjnych Zarządu w zakresie m.in.: robót drogowych, mostowych, kubaturowych, nabywania nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie  i zakupów inwestycyjnych.

8.  Przygotowywanie, na wniosek właściwych Wydziałów, propozycji zmian w realizowanym przez Zarząd planie wydatków inwestycyjnych w danym roku budżetowym.

9.  Prowadzenie sprawozdawczości techniczno - ekonomicznej z postępu zadań inwestycyjnych i wykorzystania środków finansowych.    

10. Prowadzenie rejestru dokumentów stanowiących podstawę płatności w ramach wydatków inwestycyjnych.

11. Rozliczanie środków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej związanych z realizacją  zadań inwestycyjnych i zakupami inwestycyjnymi oraz bieżący nadzór nad ich zaangażowaniem finansowym.

12. Opracowywanie obowiązujących sprawozdań okresowych i rocznych oraz analiz opisowych w zakresie inwestycji realizowanych na drogach.

13. Współpraca z jednostkami administracji publicznej oraz z innymi podmiotami w zakresie przygotowania i realizacji zadań inwestycyjnych.

14. Współpraca z jednostkami administracji publicznej właściwymi do sporządzania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie rozwoju sieci drogowej oraz w zakresie ich uzgadniania i opiniowania.

15. Prowadzenie spraw związanych z zaliczaniem dróg do odpowiedniej kategorii w zakresie opiniowania i uzgadniania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

16. Prowadzenie spraw związanych z informacją naukowo - techniczną i ekonomiczną, w tym:

a) zbieranie danych, prowadzenie, opracowywanie, przetwarzanie i udostępnianie materiałów informacyjnych z zakresu techniki,

b) współpraca z pokrewnymi jednostkami, instytucjami  badawczymi i wyższymi uczelniami.

17. Gromadzenie materiałów dotyczących nowoczesnych rozwiązań funkcjonalnych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych w zakresie rozwoju sieci drogowej.

18. Przygotowywanie opinii dotyczących nowych technik i ich wdrażania w zakresie polityki drogowej.                

19.Sprawowanie doradztwa dla Dyrektora Zarządu w sprawach racjonalnej gospodarki drogowej i problematyki organizacyjnej.

20. Występowanie do Dyrektora Zarządu z propozycjami wdrażania nowoczesnych rozwiązań w drogownictwie.

21. Analiza postulatów dotyczących zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na zarządzanej sieci drogowej oraz przygotowywanie opinii do opracowań i dokumentów strategicznych adresowanych z zewnątrz do Dyrektora Zarządu.

22. Koordynacja w Zarządzie spraw w zakresie ochrony środowiska.

23. Współpraca merytoryczna z Kierownikami Rejonów Dróg Wojewódzkich.

24. Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej  informacji do odpowiedniej komórki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Zarządu.

25. Sporządzanie sprawozdań z zakresu działania Wydziału.        

26. Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 18

 

Do zadań Wydziału Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji należy w szczególności:

1.    Sporządzanie szczegółowego planu zlecania dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych  wg uzgodnień z Wydziałem Planowania  i Rozwoju Sieci Drogowej

2.    Planowanie nakładów finansowych na dokumentację projektową i prace geodezyjne.

3.    Przygotowywanie części technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz materiałów do przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych.

4.    Sprawdzanie dokumentacji przetargowej pod względem technicznym, przygotowanej przez właściwą komórkę organizacyjną do spraw przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne.

5.    Nadzór nad zleconymi do opracowania przez Zarząd dokumentacjami projektowymi, pracami studialnymi, koncepcjami, projektami budowlanymii wykonawczymi.

6.    Nadzór od strony formalnej i organizacyjnej nad opracowywaniem zleconych przez Zarząd dokumentacji projektowych dla planowanych zadań inwestycyjnych.

7.    Organizowanie posiedzeń Rad Technicznych.

8.    Współpraca z zespołem konsultacyjnym sprawdzającym jakość zamówionej i zrealizowanej przez firmy zewnętrzne dokumentacji projektowej.

9.    Potwierdzanie przyjęcia i kompletności pod względem zgodności z umową i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz pod względem formalnym, składanych w Zarządzie dokumentacji projektowych.

10.  Rozliczenie umów z wykonawcami dokumentacji projektowej.

11.  Prowadzenie rejestru przyjętej od wykonawców dokumentacji projektowej.

12.  Prowadzenie archiwum dokumentacji projektowej i map geodezyjnych dla zadań przewidzianych do realizacji.

13.  Zlecanie oraz nadzór nad wykonaniem uzupełniających opracowań projektowych w trakcie realizacji inwestycji.

14.  Przekazywanie Wydziałowi Realizacji Inwestycji kompletnej dokumentacji, umożliwiającej wykonanie robót budowlanych.

15.  Przekazywanie dokumentacji projektowej bądź jej części innym komórkom organizacyjnym Zarządu oraz wykonawcom realizującym na rzecz Zarządu zadania inwestycyjne.

16.  Opiniowanie dokumentacji projektowych, zleconych przez jednostki administracji publicznej bądź inne podmioty, na potrzeby związanych z realizacją planowanych przez Zarząd zamierzeń inwestycyjnych.

17.  Przygotowywanie materiałów wyjściowych do uzyskiwania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz uzyskiwanie tych decyzji we właściwych urzędach.

18.  Opracowywanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych: decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, pozwoleń wodno - prawnych, zezwoleń na wycinkę drzew, pozwoleń na budowę, zezwoleń na realizację inwestycji drogowych a także zgłoszeń zamiaru wykonania robót budowlanych.

19.  Współpraca z organami administracji publicznej w zakresie postępowania poprzedzającego wydanie ww. decyzji.

20.  Prowadzenie spraw związanych opracowaniem map geodezyjnych dla celów projektowych i prawnych łącznie z pełnieniem nadzoru nad wykonywaniem tych map.

21.  Współpraca z Rejonami Dróg Wojewódzkich w zakresie związanym z potrzebami opracowania dokumentacji projektowych.

22.  Współpraca z komórką organizacyjną do spraw wdrażania funduszy strukturalnych w zakresie umożliwiającym złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków UE  lub innych środków zewnętrznych.

23.  Uczestnictwo w procesie przygotowania, składania wniosku, jego realizacji i monitorowania inwestycji drogowych związanych z finansowaniem ze środków unijnych, w szczególności RPO.

24.  Współpraca z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami w zakresie spraw  związanych z prawem do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

25.  Analizowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na  realizację  zadań w zakresie dokumentacji projektowej.

26.  Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej  informacji do odpowiedniej komórki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Zarządu (BIP).

27.  Wykonywanie innych zadań zleconych przez bezpośredniego przełożonego.

28.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 19

 

Do zadań Wydziału Realizacji Inwestycji należy w szczególności:

1.   Przygotowywanie zadań inwestycyjnych do realizacji w zakresie zaplanowania harmonogramu realizacji zadania w zależności od możliwości finansowych.

2.   Weryfikacja części technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia materiałów do przetargów na realizację  zadań inwestycyjnych.

3.   Realizacja zadań inwestycyjnych w zakresie:

a) pełnienia funkcji koordynatora realizacji zadań, Inżyniera Kontraktu, Kierownika Projektu,

b) zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego,

c) realizacji zawartych umów dla zadań inwestycyjnych w zakresie technicznym i formalnym,

d) przygotowywania i przeprowadzania procedury odbioru końcowego zadań.

4.   Organizowanie przekazania terenu budowy.

5.   Uczestniczenie w odbiorach tymczasowej i stałej organizacji ruchu.

6.   Reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

7.   Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.

8.   Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych.

9.   Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy.

10. Współpraca z projektantem w zakresie zmian i odstępstw od projektu.

11. Prowadzenie rad budowy.

12. Współpraca z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Gruntami w zakresie możliwości wykonywania robót na terenach przejętych decyzją ZRiD.

13. Uczestnictwo w Radach Technicznych na etapie opracowywania dokumentacji.

14. Współpraca z lokalnymi  jednostkami administracji publicznej na etapie realizacji inwestycji.

15. Przeprowadzanie procedury związanej z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego.

16. Przygotowywanie projektów zarządzeń Dyrektora w zakresie powołania komisji  odbiorowych.

17. Współpraca z Wydziałem Zamówień Publicznych, Wydziałem Dróg, Wydziałem Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej na etapie realizacji inwestycji i po jej zakończeniu.

18. Współudział w sprawdzaniu pod względem formalnym i merytorycznym dokumentów związanych z realizacją zadania.

19. Prowadzenie rozliczeń finansowych inwestycji oraz przekazywanie ich do komórek organizacyjnych właściwych do spraw finansów celem rozliczenia zadania.

20. Dokonywanie odbiorów pogwarancyjnych robót z udziałem przedstawicieli właściwego Rejonu, Wydziału  Dróg lub Wydziału Mostów.

21. Przestrzeganie obowiązujących terminów rozliczenia końcowego zadania.

22. Analizowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację  inwestycji.

23. Opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji prowadzonych inwestycji.

24. Przechowywanie dokumentacji powykonawczej z zakończonych inwestycji.

25. Współpraca z Zespołem ds. Wdrażania i Monitorowania Programów Rozwoju Regionalnego w zakresie umożliwiającym złożenie wniosków o dofinansowanie ze środków UE bądź innych środków zewnętrznych dla realizowanych bądź zakończonych inwestycji.

26. Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej  informacji dotyczących realizacji inwestycji do odpowiedniej komórki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Zarządu (BIP).

27. Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 20

 

Do zadań Zespołu ds. Wdrażania i Monitorowania Programów Rozwoju Regionalnego należy w szczególności:

1.    Prowadzenie spraw w zakresie przygotowania, realizacji i monitorowania inwestycji drogowych związanych z finansowaniem ze środków unijnych, w szczególności RPO.

2.    Składanie wniosków o dofinansowanie inwestycji drogowych środkami UE, bądź innymi środkami zewnętrznymi.

3.    Udział w odbiorach końcowych i pogwarancyjnych zadań przygotowanych przez Zespół ds. Wdrażania i Monitorowania Programów Rozwoju Regionalnego.

4.    Przestrzeganie obowiązujących terminów rozliczania realizowanych zadań nadzorowanych przez Zespół.

5.    Analizowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację  zadań.

6.    Współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i Łódzkim Urzędem Wojewódzkim w sprawie rozliczania i monitorowania zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem środkami zewnętrznymi.

7.    Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 21

 

Do zadań Wydziału Dróg należy w szczególności:

1.  Planowanie, koordynacja i nadzór nad letnim i zimowym utrzymaniem dróg wojewódzkich i robotami utrzymaniowymi w pasie dróg wojewódzkich.

2.  Przygotowanie projektu planu finansowego Zarządu w zakresie bieżącego utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

3.  Analizowanie wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację  zadań utrzymaniowych, bieżąca kontrola ich wykorzystania oraz związane z tym korygowanie planów Rejonów Dróg Wojewódzkich.

4.  Przydzielanie zadań rocznych dla poszczególnych Rejonów Dróg Wojewódzkich oraz ich rozliczanie zgodnie z przyjętym planem robót utrzymaniowych.

5.  Opiniowanie projektów planów robót inwestycyjnych na drogach wojewódzkich.

6.  Rozpatrywanie wniosków Rejonów Dróg Wojewódzkich w zakresie robót utrzymaniowych.

7.  Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz przepraw promowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym weryfikację cech i wskazanie usterek, które wymagają prac konserwacyjnych lub naprawczych ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

8.  Opracowywanie części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Odbioru Robót oraz materiałów do przetargów na realizację zadań z zakresu utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd.

9.  Weryfikacja części technicznej przygotowywanych przez Rejony Dróg Wojewódzkich Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.

10. Weryfikacja pod względem warunków technicznych przygotowanej przez Wydział Zamówień Publicznych dokumentacji przetargowej na roboty utrzymaniowe.

11. Udział w pracach komisji przetargowych dla zadań na roboty utrzymaniowe.

12. Wydawanie opinii w zakresie koordynacji robót w pasie drogowym.

13. Kontrola jakości wykonywania robót utrzymaniowych.

14. Nadzór nad realizacją zadań prowadzonych przez Rejony Dróg Wojewódzkich.

15. Prowadzenie spraw związanych z ochroną pasa drogowego:

a) analiza stanu technicznego sieci drogowej na podstawie przeglądów rocznych i pięcioletnich,

b) merytoryczny i formalny nadzór nad decyzjami dotyczącymi zajęcia pasa drogowego, przygotowanie niezbędnych załączników do naliczania opłat i kar pieniężnych z tego tytułu,

c) prowadzenie spraw dotyczących wyłączenia odcinka drogi z ruchu, ograniczania jej nośności lub innych istotnych ograniczeń.

16. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących wydawania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.

17. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących wydawania zezwoleń na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach wojewódzkich oraz pobierania opłat i kar pieniężnych.

18. Badanie wpływu robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

19. Zarządzanie i utrzymywanie kanałów technologicznych i pobieranie opłat.

20. Merytoryczne opiniowanie skarg, wniosków i postulatów zgłaszanych przez osoby indywidualne oraz jednostki samorządu terytorialnego w zakresie bieżącego utrzymania.

21. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem dróg, gromadzenie dokumentacji oraz współpraca z Ubezpieczycielem.

22. Analiza zgłoszonych szkód komunikacyjnych.

23. Przygotowywanie projektów umów najmu, dzierżawy lub użyczenia gruntów w pasie drogowym na podstawie przepisów ustawy o drogach publicznych, prowadzenie rejestru zawartych umów, przekazywanie zbiorczej informacji o zawartych umowach dla Zarządu Województwa Łódzkiego.

24. Opiniowanie pod względem obsługi komunikacyjnej zmian stanów prawnych gruntów graniczących z pasem drogowym.

25. Opracowywanie  sprawozdawczości okresowych oraz rocznych analiz opisowych w zakresie robót utrzymaniowych.

26. Opiniowanie dokumentacji projektowych dla zamierzeń planowanych przez Zarząd zlecanych innym wykonawcom w drodze przetargu.

27. Udział w Radach Technicznych dotyczących opracowywanych dokumentacji dla zadań inwestycyjnych.

28. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z odbiorami robót utrzymaniowych.

29. Prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych przy drogach wojewódzkich operatorom i przewoźnikom wykonującym publiczny transport zbiorowy, w tym wydawanie uzgodnienia zasad korzystania z przystanków oraz umieszczanie informacji dotyczących rozkładu jazdy na danym obiekcie.

30. Nadzór nad sprawami dotyczącymi zadrzewiania i zieleni  przydrożnej.

31. Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących gospodarki wodnej i ochrony środowiska w pasie drogowym.

32. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem - oznakowanie pionowe,   poziome, pomiary natężenia ruchu, analiza wypadków, opiniowanie zmian w organizacji ruchu.

33. Wnioskowanie o powołanie oraz udział w pracach Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, nadzór nad realizacją jej zaleceń.

34. Opiniowanie wykorzystania dróg w sposób szczególny.

35. Opiniowanie spraw związanych z zaliczeniem dróg do odpowiedniej kategorii.

36. Opracowywanie danych dotyczących dróg publicznych przy zastosowaniu technik informatycznych.

37. Opracowanie, aktualizacja i udostępnianie map techniczno - eksploatacyjnych sieci drogowej na terenie województwa łódzkiego.

38. Współpraca z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz jednostkami administracji publicznej w zakresie przekazywania informacji dotyczących sieci dróg publicznych.

39. Inicjowanie pomiarów natężeń ruchu na drogach wojewódzkich i nadzór nad ich wykonaniem.

40. Inicjowanie pomiarów hałasu na drogach wojewódzkich i nadzór nad ich wykonaniem.

41. Nadzór nad funkcjonowaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących samorządu województwa oraz obudów na te urządzenia.

42. Opiniowanie lokalizacji stacjonarnych urządzeń rejestrujących, nadzór nad instalacją lub usuwaniem stacjonarnych urządzeń rejestrujących lub obudów na te urządzenia.

43. Uczestnictwo w procesie przygotowania, składania wniosku, jego realizacji i monitorowania inwestycji drogowych związanych z finansowaniem ze środków unijnych, w szczególności RPO.

44. Organizowanie i realizacja zadań związanych z prowadzeniem czynności przewidzianych w planach ratowniczych prowadzonych na drogach i w ich sąsiedztwie oraz usuwanie skutków tych zdarzeń.

45. Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji do odpowiedniej komórki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Zarządu (BIP).

46. Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 22

 

Do zadań Wydziału Mostów należy w szczególności:

1.   Określanie polityki technicznej w zakresie zarządzania, eksploatowania drogowymi obiektami inżynierskimi i budowy drogowych obiektów inżynierskich.

2.   Zbieranie i przekazywanie informacji o stanie  drogowych obiektów inżynierskich pozostających w ewidencji i kontrola ich stanu.

3.   Nadzór nad realizacją podstawowych przeglądów przez Rejony Dróg Wojewódzkich.

4.   Nadzór nad realizacją przeglądów 5-letnich drogowych obiektów inżynierskich.

5.   Sporządzanie  wniosków na zapotrzebowanie w środki na bieżące utrzymanie  drogowych obiektów inżynierskich.

6.   Opracowywanie planów remontów drogowych obiektów inżynierskich.

7.   Współpraca z Wydziałem Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej, Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji przy przygotowaniu dokumentacji technicznej dotyczącej budowy i remontów  drogowych obiektów inżynierskich.

8.   Przygotowywanie części technicznej specyfikacji istotnych warunków zamówienia materiałów do przetargów na opracowanie dokumentacji projektowych, realizację zadań inwestycyjnych.

9.   Sprawdzanie pod względem technicznym przygotowanej przez właściwą komórkę organizacyjną do spraw przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne dokumentacji przetargowej.

10.  Uczestnictwo w przetargach i zawieraniu umów na roboty utrzymaniowe, remonty i budowy drogowych obiektów inżynierskich.

11.  Prowadzenie spraw nadzoru i odbiorów remontów drogowych obiektów inżynierskich.

12.  Zbieranie i przekazywanie informacji o realizacji planów utrzymania, remontów i budowy drogowych obiektów inżynierskich.

13.  Koordynowanie przeciwpowodziowej i przeciwlodowej ochrony drogowych obiektów inżynierskich.

14.  Opiniowanie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na umieszczenie urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich.

15.  Opracowywanie planów rocznych i wieloletnich w zakresie budowy drogowych obiektów inżynierskich.

16.  Kontrola stanu utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich .

17.  Prowadzenie informacji technicznej z dziedziny mostów na terenie Zarządu.

18.  Prowadzenie  komputerowego systemu gospodarki mostowej.

19.  Prowadzenie książek, kart i wykazów drogowych obiektów inżynierskich wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami.

20.  Okresowe analizowanie wykorzystania środków finansowych w zakresie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących drogowych obiektów inżynierskich.

21.  Prowadzenie spraw nadzoru inwestorskiego, a w szczególności:

a) współuczestnictwo we wszystkich pracach przygotowawczych poprzedzających realizację zadań (zatwierdzenie planów rocznych, wieloletnich, dokumentacji technicznej, przetargach i negocjacjach przedumownych),

b) pełnienie funkcji inspektora nadzoru zgodnie z ogólnie obowiązującymi  przepisami dla robót mostowych.

22.  Uczestnictwo w procesie przygotowania, składania wniosku, jego realizacji i monitorowania inwestycji w zakresie drogowych obiektów inżynierskich, związanych z finansowaniem ze środków unijnych, w szczególności RPO.

23.  Uczestnictwo w nadzorze nad zadaniami inwestycyjnymi w zakresie drogowych obiektów inżynierskich realizowanymi ze środków RPO.

24.  Rozliczanie zadań inwestycyjnych w zakresie drogowych  obiektów inżynierskich zrealizowanych ze środków RPO, w tym pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu i Kierownika Projektu.

25.  Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji do odpowiedniej komórki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Zarządu (BIP).

26.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 23

 

Do zadań Wydziału Zaplecza Technicznego i Administracji należy w szczególności:

1.   Prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi (środki transportu, sprzętu i artykułów), będącymi w gestii Zarządu:

a) ewidencja posiadanych środków,

b) kontrola eksploatacji i racjonalnej gospodarki,

c) kwalifikacja i weryfikacja napraw pod względem technicznym i kosztowym,

d) gospodarka paliwowa i energetyczna,

e) likwidacja środków.

2.  Prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zakupami niezbędnych środków transportowych, sprzętu i materiałów.

3.  Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących łączności telefonicznej i internetowej.

4.  Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących budynków i zaplecz.

5.  Gospodarowanie samochodami służbowymi - dyspozycja, rozliczanie, wykonywanie obsługi i napraw, kontrola zużycia paliwa i ogumienia oraz nadzór nad tymi sprawami w Rejonach Dróg Wojewódzkich.

6.  Koordynacja  spraw związanych z ubezpieczeniem samochodów.

7.  Prowadzenie archiwum Zarządu z wyłączeniem części dotyczącej dokumentacji technicznej oraz nadzór nad archiwum prowadzonym w Rejonach.

8.  Nadzór nad działalnością firm sprzątających wykonujących usługi dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi.

9.  Zaopatrzenie w materiały biurowo - kancelaryjne.

10. Prowadzenie ewidencji inwentarzowej i ilościowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz drobnego sprzętu i ewidencji drobnego wyposażenia.

11. Prowadzenie kartoteki ilościowej materiałów biurowych.

12. Zapewnienie niezbędnego wyposażenia technicznego dla potrzeb prawidłowego funkcjonowania stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny.

13. Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 24

 

Do zadań Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami należy w szczególności:

1.  Prowadzenie  spraw  związanych z nabywaniem nieruchomości na rzecz Województwa Łódzkiego, a w szczególności: przygotowanie  dokumentacji prawnej do sporządzenia aktów notarialnych oraz dokumentacji związanej z wywłaszczaniem nieruchomości na potrzeby pasa drogowego.

2.  Koordynowanie w Zarządzie całości spraw związanych z określeniem warunków wykupu lub wywłaszczenia nieruchomości na potrzeby drogownictwa, w tym:

a) opracowywanie wniosków o podjęcie uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego, ustalających warunki nabycia poszczególnych nieruchomości;

b) ustalanie z właścicielami nieruchomości spraw związanych z przygotowaniem dokumentacji do zawierania umów notarialnych;

c) ustalanie warunków umowy kupna - sprzedaży, w tym form płatności.

3.  Przygotowywanie wniosków do właściwych organów o wyłączenie gruntów rolnych i leśnych z produkcji rolnej i leśnej oraz czuwanie nad terminowym ponoszeniem  opłat,  z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji.

4.  Przygotowywanie opinii do wniosków byłych właścicieli o zwrot nieruchomości, udział w konsultacjach i rozprawach prowadzonych w tych sprawach przez właściwe urzędy.

5.  Prowadzenie wszelkich spraw związanych z regulacją stanów prawnych gruntów w granicach pasa drogowego zgodnie z art. 73 ustawy „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną".

6.  Opiniowanie podziałów działek, na wniosek właścicieli przeznaczonych pod poszerzenie drogi wojewódzkiej zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

7.  Prowadzenie  spraw związanych z podziałem działek w trybie art. 98 ustawy o  gospodarce nieruchomościami, tj:

a) zlecanie operatów szacunkowych,

b) składanie wniosków do sądów o założenie  ksiąg wieczystych i dokonanie wpisu Województwa Łódzkiego jako właściciela tych nieruchomości,

c) występowanie do Zarządu Województwa Łódzkiego o wyrażenie zgody w formie uchwały na  wypłatę odszkodowania,

d) przygotowanie umów na wypłatę odszkodowania i sporządzanie wniosków o wypłaty odszkodowania.

8.  Prowadzenie spraw związanych z uzyskiwaniem prawa do terenu pod planowane inwestycje na etapie uzyskiwania decyzji  lokalizacji celu publicznego, decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

9.  Współpraca z Wydziałami: Planowania i Rozwoju Sieci Drogowej, Dokumentacji Technicznej i Przygotowania Inwestycji, Realizacji Inwestycji oraz Zespołem ds. Wdrażania i Monitorowania Programów Rozwoju Regionalnego w zakresie spraw związanych z nabywaniem nieruchomościami na cele budowlane.

10. Prowadzenie korespondencji z właścicielami gruntów znajdujących się w obrębie planowanych inwestycji dotyczącej warunków ich nabycia na cele publiczne.

11. Uczestniczenie w radach technicznych na etapie koncepcji, celem wprowadzenia ewentualnych korekt do  projektowanego pasa drogowego, wynikających z protestów właścicieli nieruchomości  objętych wywłaszczeniami lub wykupami.

12. Opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia przy ogłaszaniu przetargów dotyczących podziału nieruchomości i ustalanie liczby działek przeznaczonych
do nabycia.

13. Kontrola prawidłowości wykonania oraz kompletności operatów szacunkowych nieruchomości nabywanych przez Zarząd na rzecz Województwa Łódzkiego z przeznaczeniem pod drogi wojewódzkie.

14. Protokolarne odbiory zleconych przez Zarząd prac geodezyjno - kartograficznych.

15. Rozpatrywanie wniosków właścicieli nieruchomości zgłaszanych w toku prowadzonych rokowań, uzgadnianie treści odpowiedzi z właściwymi komórkami Zarządu.

16.  Uzyskiwanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
od innych zarządców nieruchomości w formie porozumień, umów użyczenia terenu, umów dzierżawy, oświadczeń woli itp.

17.  Nadzór nad pracami geodezyjnymi wykonywanymi w pasie drogowym i na jego granicy z innymi nieruchomościami.

18.  Uczestnictwo w rokowaniach, rozprawach administracyjnych w sprawach o nabycie nieruchomości pod inwestycje drogowe oraz o ustalenie wysokości odszkodowania za te nieruchomości.

19.  Współpraca ze wszystkimi jednostkami administracji publicznej uczestniczącymi w procesie nabywania nieruchomości pod drogi publiczne.

20.  Współpraca z organami samorządu terytorialnego w zakresie przejmowania mienia Skarbu Państwa.

21.  Współpraca  z wojewódzkimi  oraz powiatowymi służbami geodezyjnymi.

22.  Prowadzenie ewidencji działek gruntów zajętych pod drogi wojewódzkie oraz innych gruntów będących we władaniu Zarządu.

23.  Gromadzenie, przechowywanie i aktualizowanie materiałów mapowych dotyczących granic własności.

24.  Uzgadnianie projektów scaleń i podziałów działek wchodzących w skład dróg wojewódzkich.

25.  Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji do odpowiedniej komórki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Zarządu (BIP) - współpraca z informatykiem.

26.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 25

 

Do zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1.    Wszczynanie postępowań o zamówienia publiczne na podstawie wniosków o uruchomienie procedur złożonych przez  komórki organizacyjne Zarządu, po uprzednim zatwierdzeniu ich przez Dyrektora Zarządu.

2.    Kompletowanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Zarządu niezbędnej dokumentacji do wszczęcia postępowania o zamówienie publiczne.

3.    Prowadzenie rejestru zamówień publicznych.

4.    Ogłaszanie wszczęcia postępowań o zamówienia publiczne zgodnie z przepisami wynikającymi z ustawy - prawo zamówień publicznych.

5.    Przygotowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Zarządu dokumentacji przetargowej dla wykonawców.

6.    Wydawanie i przesyłanie dokumentacji przetargowej Wykonawcom zainteresowanym udziałem w toczących się postępowaniach o zamówienia publiczne.

7.    Udzielanie pisemnych informacji i wyjaśnień Wykonawcom biorącym udział w postępowaniach o zamówienia publiczne w porozumieniu z odpowiednimi komórkami organizacyjnymi.

8.    Przygotowywanie we współpracy z osobami wykonującymi obsługę prawną oraz komórkami organizacyjnymi odpowiedzi na odwołania złożone w toczących się postępowaniach o zamówienia publiczne.

9.    Przygotowanie dokumentacji w przypadku postępowania odwoławczego.

10.  Reprezentowanie Dyrektora Zarządu (na podstawie odrębnego pełnomocnictwa) na rozprawach prowadzonych przed Urzędem Zamówień Publicznych.

11.  Przedkładanie Dyrektorowi Zarządu dokumentacji z prowadzonych postępowań celem jej zatwierdzenia.

12.  Współpraca z osobami wykonującymi obsługę prawną oraz pozostałymi komórkami organizacyjnymi, których dotyczy przebieg postępowań.

13.  Przygotowanie do podpisu Dyrektora Zarządu umów wynikających z prowadzonych postępowań i przekazywanie ich do realizacji zainteresowanym komórkom organizacyjnym.

14.  Kompletowanie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

15.  Opracowywanie  aktów wewnętrznych regulujących problematyką  udzielania zamówień publicznych w Zarządzie oraz ich zmian.

16.  Opracowywanie Planu zamówień publicznych w Zarządzie na podstawie zestawień planowanych wydatków z komórek organizacyjnych Zarządu.

17.  Przekazywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

18.  Przekazywanie informacji o konieczności zwolnienia wadium do właściwych komórek organizacyjnych.

19.  Sporządzenie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach i przekazywanie ich odpowiednim organom.

20.  Redagowanie i przekazywanie w postaci pisemnej i elektronicznej informacji do odpowiedniej komórki organizacyjnej, celem umieszczenia ich na stronie internetowej Zarządu (BIP).

21.  Prowadzenie rejestru umów.

22.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 26

 

Do zadań Wydziału Finansowego należy w szczególności:

1.   Sporządzanie planów finansowych dotyczących dochodów i wydatków w zakresie bieżącego utrzymania Zarządu.

2.   Prowadzenie urządzeń księgowych oraz bieżącej ewidencji finansowo - księgowej.

3.   Uzgadnianie i rozliczanie należności oraz zobowiązań z kontrahentami.

4.   Prowadzenie ewidencji księgowej w Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz naliczanie należnych odpisów z w/w funduszu.

5.   Prowadzenie operacji bankowych.

6.   Sporządzanie list płac i innych list płatniczych oraz wynagrodzeń dla pracowników Zarządu.

7.   Sporządzanie wniosków o zmiany w planie finansowym w zakresie bieżącego utrzymania Zarządu.

8.   Naliczanie świadczeń ZUS oraz sporządzanie deklaracji podatkowych dla Zarządu .

9.   Prowadzenie spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych pracowników.

10.  Sporządzanie zapotrzebowania na środki budżetowe dla Zarządu.

11.  Sporządzanie sprawozdań finansowych wg zasad i terminów określonych przez Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.

12.  Bieżące rozliczanie środków budżetowych otrzymywanych od jednostki nadrzędnej.

13.  Windykacja należności stanowiących przypisane dochody.

14.  Prowadzenie ewidencji księgowej związanej z zabezpieczeniem finansowym należytego wykonania robót wg zawartych umów przez Zarząd.

15.  Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji zadań inwestycyjnych w ramach RPO.

16.  Prowadzenie spraw z zakresu grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników Zarządu.

17.  Sporządzanie i przekazywanie miesięcznych deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

18.  Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego.

19.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących  w Zarządzie.

 

§ 27

 

Do zadań Stanowiska ds. BHP i Ppoż. należy w szczególności:

1.    Systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

2.    Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do ustalenia tych zagrożeń.

3.    Sporządzanie rocznej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

4.    Opracowywanie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów, instrukcji ogólnych dotyczących BHP i ich aktualizowanie oraz ustalanie zadań dla osób kierujących pracownikami, w zakresie BHP.

5.    Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków.

6.    Prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

7.    Doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej.

8.    Prowadzenie ewidencji i współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie BHP kadry inżynieryjno- technicznej oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników.

9.    Kierowanie pracowników Zarządu na okresowe badania lekarskie.

10.  Współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:

a) podejmowaniu przez nie działań mających na celu poprawę warunków pracy,

b) podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy.

11. Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w drodze do pracy i z pracy oraz wypadków zrównanych z wypadkami przy pracy.

12. Współpraca z inspektorami nadzoru w zakresie kontroli stanu BHP na robotach realizowanych przez Zarząd.

13. Okresowa kontrola stanu zabezpieczenia pomieszczeń Zarządu w zakresie ppoż.

14. Zaopatrzenie w środki higieny, odzież ochronną i roboczą.

15. Nadzór i koordynacja pracy służb bhp i ppoż.

16. Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących  w Zarządzie.

 

§ 28

 

Do zadań Stanowiska ds. Obronnych należy w szczególności:

1.   Utrzymywanie w aktualności dokumentacji i gotowości do działania w ramach stałego dyżuru na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa, kryzysu i wojny oraz wyposażenie stanowiska w aktualną dokumentację.

2.    Współdziałanie z przedstawicielami Sił Zbrojnych RP w zakresie planowania osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym oraz realizowanie zadań wynikających z planów obronnych i osłony technicznej dróg znaczenia obronnego.

3.    Realizowanie wytycznych Departamentu Spraw Obronnych GDDKiA w zakresie realizacji zadań obronnych na drogach wojewódzkich o znaczeniu obronnym.

4.    Zbieranie danych o stanie technicznym dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla potrzeb obronności kraju oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.

5.    Prowadzenie spraw w zakresie reklamowania pracowników Zarządu od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia  mobilizacji i w czasie wojny.

6.    Opracowanie planu, organizowanie i nadzór nad realizacją obrony cywilnej w Zarządzie.

7.    Współdziałanie z Biurem Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w zakresie opracowywania okresowych meldunków i wymiany informacji.

8.    Współdziałanie z samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, Oddziałem GDDKiA, Państwową Strażą Pożarną, Policją w realizowanych czynnościach w zakresie zabezpieczenia osłony technicznej dróg o znaczeniu obronnym, zapobiegania sytuacjom kryzysowym na tych drogach oraz usuwaniu powstałych zagrożeń.

9.    Realizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem pracowników Zarządu do uczestnictwa w powszechnej samoobronie.

10.  Współudział w wykonywaniu zadań Host Nation Suport (Wsparcie Państwa Gospodarza) na rzecz Sił Zbrojnych Państw - Stron Traktatu Północnoatlantyckiego przebywających na terenie województwa (rola Państwa - Gospodarza).

11.  Prowadzenie działalności kontrolno - rozliczeniowej w Rejonach Dróg Wojewódzkich  z zakresu zadań obronnych.

12.  Realizowanie w Zarządzie  innych zadań dotyczących działalności obronnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w zakresie ustalonym odrębnymi przepisami.

13.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 29

 

Do zadań Stanowiska ds. Organizacyjnych i Kontroli Wewnętrznej należy w szczególności:

1.   Gromadzenie i prowadzenie rejestru:

a) uchwał Sejmiku i Zarządu Województwa Łódzkiego, w sprawach dotyczących  Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi,

b) zarządzeń  Dyrektora Zarządu.

2.   Przekazywanie komórkom organizacyjnym zarządzeń Dyrektora Zarządu.

3.   Przygotowywanie  i prowadzenie rejestrów wydawanych przez Dyrektora Zarządu upoważnień i pełnomocnictw.

4.   Opracowywanie  projektów dokumentów określających organizację i zasady funkcjonowania Zarządu przy współpracy merytorycznej właściwych komórek organizacyjnych.

5.   Prowadzenie ewidencji skarg i wniosków wpływających do Zarządu i pilnowanie terminowości udzielania na nie odpowiedzi przez właściwe komórki organizacyjne Zarządu.

6.   Bieżące informowanie kierowników komórek organizacyjnych o ukazujących się przepisach i ich zmianach.

7.   Nadzór nad przestrzeganiem stosowania obowiązujących przepisów w komórkach organizacyjnych Zarządu

8.   Prowadzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych kontroli zewnętrznych w Zarządzie.

9.   Opracowanie planu kontroli i przedkładanie do zatwierdzenia Dyrektorowi Zarządu.

10.  Przeprowadzanie kontroli zgodnie z planem.

11.  Przeprowadzanie kontroli  doraźnych zleconych przez Dyrektora Zarządu.

12.  Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych kontroli oraz projektów poleceń pokontrolnych.

13.  Kontrola realizacji poleceń pokontrolnych.

14.  Sygnalizowanie konieczności zmiany przepisów wewnętrznych oraz wszelkich stwierdzonych nieprawidłowości.

15.  Współpraca z Radcą Prawnym i wykonywanie zleconych przez niego czynności.

16.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych    funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 30

 

Do zadań Zespołu ds. Informacyjnych należy w szczególności:

1.    Organizacja, przygotowanie i obsługa konferencji prasowych, zgodnie z potrzebami Zarządu.

2.    Przygotowanie i obsługa uroczystości organizowanych przez Zarząd.

3.    Stały kontakt z przedstawicielami mediów lokalnych i krajowych.

4.    Kształtowanie polityki informacyjnej Zarządu w porozumieniu z Dyrektorem Zarządu.

5.    Prowadzenie na bieżąco informacji internetowej.

6.    Kontrola nad aktualizacją zamieszczanych informacji na stronie internetowej Zarządu.

7.    Udzielanie na bieżąco mediom informacji dotyczących działań Zarządu.

8.    Uczestnictwo w naradach i spotkaniach dotyczących  działań realizowanych przez Zarząd.

9.    Redagowanie we współpracy z merytorycznymi wydziałami odpowiedzi dla mediów.

10. Redagowanie i wysyłanie listów okolicznościowych, podziękowań, zawiadomień, itp.

11. Przeprowadzanie wizji w terenie, zgodnie z potrzebami stanowiska.

12. Planowanie, wdrażanie i koordynowanie systemów informatycznych, z uwzględnieniem wymogów wynikających z odrębnych przepisów, w tym ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o dostępie do informacji publicznej, ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzenia w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

13. Tworzenie dokumentacji eksploatacyjnej systemów informatycznych.

14. Redagowanie strony internetowej Zarządu.

15. Redagowanie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu, zgodnie z wymogami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

16. Publikowanie niezbędnych informacji w  Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu oraz na stronie internetowej Zarządu, w tym ogłoszeń o zamówieniach publicznych.

17. Nadzorowanie sprzętu komputerowego użytkowanego w Zarządzie .

18. Nadzorowanie licencji na oprogramowanie zainstalowane w Zarządzie.                    

19. Udział w przetargach z zakresu informatyki.

20. Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 31

 

Do zadań Stanowiska Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

1.    Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w komórkach organizacyjnych Zarządu, w tym procedur kontroli zarządczej  w celu dostarczenia Dyrektorowi Zarządu niezależnej i obiektywnej oceny adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów.

2.    Ocena funkcjonowania kontroli zarządczej w badanych obszarach oraz proponowanie jej usprawnień.

3.    Ocena zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi.

4.    Sporządzanie rocznych planów audytu wewnętrznego przy wykorzystaniu analizy ryzyka w celu wyboru zadań audytowych do realizacji w zidentyfikowanych obszarach działania Zarządu.

5.    Sporządzanie  sprawozdania z wykonania rocznego planu audytu.

6.    Podejmowanie działań mających na celu realizację funkcji doradczej audytu wewnętrznego.

7.    Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji audytów.

8.   Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 32

 

Do zadań Kadr należy w szczególności:

1.    Prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, przenoszeniem, zwalnianiem  i wynagradzaniem pracowników Zarządu.

2.    Prowadzenie przewidzianych przepisami prawa pracy ewidencji i kartotek, w tym ewidencji czasu pracy.

3.    Prowadzenie  spraw związanych z awansowaniem, przeszeregowaniem i karaniem pracowników.

4.    Ewidencjonowanie i przechowywanie akt osobowych oraz obowiązującej dokumentacji osobowej pracowników w sposób zapewniający ochronę danych osobowych.   

5.    Kompletowanie dokumentów w sprawach emerytalno - rentowych i orzeczeń dotyczących stopnia niepełnosprawności oraz załatwianie wszystkich formalności związanych z   przyznawaniem świadczeń.

6.    Opracowanie wniosków w sprawie odznaczeń i ustalenie uprawnień do nagród jubileuszowych dla pracowników Zarządu, załatwianie związanych z tym formalności oraz prowadzenie rejestru nagród.

7.    Ustalenie i aktualizacja uprawnień pracowników do dodatków stażowych, podstawy do wymiaru urlopów oraz sporządzanie planów urlopów i wystawiania kart urlopowych.

8.    Prowadzenie i aktualizacja kartoteki osobowej.

9.    Współdziałanie  ze stanowiskiem ds. Obronnych w zakresie reklamowania osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

10.  Nadzorowanie komórek organizacyjnych Zarządu w zakresie  spraw wynikających ze stosunku pracy i związanych  z przestrzeganiem obowiązków pracowniczych.

11. Wydawanie legitymacji służbowych.

12. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniem pracowników.

13. Prowadzenie naborów kandydatów do pracy w Zarządzie oraz wstępnych rozmów z kandydatami przy współudziale Dyrektora Zarządu oraz kierowników komórek organizacyjnych, w których kandydaci będą zatrudnieni.

14. Wydawanie zaświadczeń dotyczących stosunku pracy, świadectw pracy, opinii.

15. Wystawianie delegacji i prowadzenie ich ewidencji.

16. Sporządzanie rocznych sprawozdań -  Z-03, Z - 05, Z - 06.

17. Zamawianie prasy dla potrzeb pracowników Zarządu.

18. Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 33

 

Do zadań Sekretariatu należy w szczególności:

1.    Prowadzenie i obsługa sekretariatu w tym urządzeń biurowych tj. fax, ksero i poczty elektronicznej.

2.    Prowadzenie rejestrów kancelaryjnych poczty przychodzącej i wychodzącej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.

3.    Terminowe przekazywanie korespondencji do odpowiednich komórek  organizacyjnych Zarządu po dekretacji przez Dyrektorów.

4.    Przygotowywanie korespondencji wychodzącej do wysłania, zgodnie z wymogami Poczty Polskiej oraz jej wysyłka.

5.    Przepisywanie pism przygotowanych przez Dyrekcję Zarządu.

6.    Wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora Zarządu.

7.    Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 34

 

Do zadań Radcy Prawnego należy w szczególności:

1.    Udzielanie pracownikom Zarządu porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa, a w tym dotyczących:

a) wydawania aktów normatywnych,

b) spraw indywidualnych wynikających z zakresu działania Zarządu.

c) zawieranych przez Zarząd umów,

d) rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy bez wypowiedzenia,

e) odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

f)  spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

g)  zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

h) umorzenia wierzytelności,

i)  zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.

2.    Informowanie odpowiednich komórek organizacyjnych o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie działania Zarządu oraz zaistniałych uchybieniach w tej działalności w zakresie przestrzegania prawa, a także skutkach tych uchybień.

3.    Uczestniczenie w prowadzonych przez Zarząd rokowaniach, których celem jest rozwiązanie lub zmiana stosunku prawnego, w tym zawieranych przez Zarząd umów.

4.    Nadzór prawny nad egzekucją należności Zarządu.

5.    Występowanie w charakterze pełnomocnika Zarządu w postępowaniu sądowym,  administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi.

6.    Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących  w Zarządzie.

 

§ 35

 

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:

1.   Nadzór i realizacja zadań wynikających z zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 05.08.2010r. (Dz. U. z 2010r., Nr 182 poz. 1228).

2.   Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących  w Zarządzie.

 

§ 36

 

Do zadań Kancelarii  Niejawnej należy w szczególności:

1.   Przestrzeganie przepisów wynikających z ustawy o ochronie informacji niejawnych i rozporządzeń do tej ustawy, a w szczególności:

a) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,

b) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne osobom  do tego uprawnionym,

c)  egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,

d)  kontrola przestrzegania właściwego oznaczania i rejestrowania dokumentów w Kancelarii  Niejawnej oraz Zarządzie,

e)  prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne,

f)   wykonywanie poleceń pełnomocnika ochrony.

2.    Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 37

 

Do zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy w szczególności:

1.   Sprawowanie w imieniu Dyrektora Zarządu nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony przetwarzanych w Zarządzie danych osobowych.

2.   Opracowanie, wdrożenie i aktualizacja Polityki bezpieczeństwa.

3.   Nadawanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

4.   Prowadzenie rejestru osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych.

5.   Przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów    danych osobowych oraz prowadzenie innej korespondencji z Generalnym Inspektorem Danych Osobowych.

6.   Reagowanie na zdarzenia naruszające ochronę danych osobowych.

7.   Podnoszenie wiedzy i kwalifikacji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w zakresie ochrony tych danych poprzez udzielanie wyjaśnień i interpretowanie zgodności stosowanych rozwiązań z przepisami prawa.

8.   Udział w kontroli prowadzonej przez Generalnego Inspektora Danych   Osobowych.

9.   Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących w Zarządzie.

 

III. REJONY DRÓG  WOJEWÓDZKICH

 

§ 38

 

Do zakresu działania Rejonu Dróg Wojewódzkich należą w szczególności:

1.    Prowadzenie zimowego i letniego utrzymania nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.

2.    Realizacja planów robót utrzymaniowych na administrowanej sieci dróg wojewódzkich.

3.    Nadzór nad pracą podległych Obwodów Drogowych.

4.    Określenie i wnioskowanie potrzeb technicznych i finansowych w zakresie utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich, sprzętu technicznego, środków transportu, budynków i magazynów oraz zakupów inwestycyjnych.

5.    Wnioskowanie o zapotrzebowanie na bieżące utrzymanie dróg dla Rejonów Dróg Wojewódzkich do rocznych i wieloletnich planów robót utrzymaniowych.

6.    Racjonalne wykorzystanie nakładów finansowych ponoszonych przez Zarząd na realizację zadań utrzymaniowych oraz bieżący nadzór nad  ich wykorzystaniem.

7.    Objazdy i kontrola stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, udział w przeglądach okresowych organizowanych przez Wydział Dróg i Wydział Mostów oraz nadzór nad księgami objazdu dróg.

8.    Wykonywania działań interwencyjnych na drogach i drogowych obiektach inżynierskich.

9.    Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.

10. Wykonywanie przeglądów bieżących i jednorocznych dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

11. Współudział w przeglądach 5-letnich i specjalnych drogowych obiektów inżynierskich i sieci dróg.

12. Prowadzenie ewidencji drogowych obiektów inżynierskich oraz pasa drogowego oraz przesyłanie aktualnych danych z SGM do Wydziału Mostów i EWIDR do Wydziału Dróg.

13. Prowadzenie książek obiektów w zakresie dróg wymaganych prawem budowlanym i innymi przepisami.

14. Prowadzenie drogowych pomiarów liniowych, pomiarów geometrii skrzyżowań, ich opracowywanie oraz graficzne przetwarzanie przy zastosowaniu technik informatycznych.

15. Przygotowanie materiałów niezbędnych dla opracowania części technicznej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Odbioru Robót  zadań z zakresu utrzymania dróg nadzorowanych  przez Rejon.

16. Udział w pracach komisji przetargowych dla zadań na roboty utrzymaniowe.

17. Realizacja i nadzór nad robotami utrzymaniowymi własnymi i zleconymi.

18. Prowadzenie spraw związanych z ochroną pasa drogowego:

a) prowadzenie całokształtu spraw związanych z  wydawaniem decyzji i nadzór nad realizacją postanowień decyzji dotyczących zajęcia pasa drogowego wraz z naliczaniem  kar pieniężnych i pobierania opłat  z tego tytułu, 

b) nadzór nad odcinkami dróg wyłączonymi z ruchu, o ograniczonej nośności lub o wprowadzonych innych istotnych ograniczeniach.

19. Udzielanie szczegółowych wyjaśnień dla przygotowania odpowiedzi w sprawie skarg, wniosków i postulatów zgłaszanych przez społeczność lokalną oraz jednostki administracji publicznej w zakresie bieżącego utrzymania.

20. Udzielanie szczegółowych wyjaśnień dla przygotowania odpowiedzi w sprawach związanych z ubezpieczeniem dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

21. Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa drogowego.

22. Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem oznakowania pionowego i poziomego, nadzór nad wprowadzaniem stałych i czasowych zmian w organizacji ruchu drogowego.

23. Wprowadzanie interwencyjnego oznakowania w przypadku gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, z zachowaniem obowiązujących przepisów, wykonywanie prac interwencyjnych związanych z likwidacją zagrożeń bezpieczeństwa ruchu.

24. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów porządkowych na drogach przez osoby zajmujące pas drogowy.

25. Ochrona dróg z uwzględnieniem lokalizacji zjazdów i obiektów w pobliżu pasa drogowego.

26. Nadzór i prowadzenie spraw dotyczących zieleni przydrożnej.

27. Nadzór nad sprawami dotyczącymi gospodarki wodnej i ochrony środowiska w pasie drogowym.

28. Współpraca z jednostkami administracji publicznej w zakresie ustawowych  obowiązków dotyczących pasa drogowego.

29. Zabezpieczenie, obsługa i utrzymanie sprzętu technicznego i środków transportu.

30. Utrzymanie techniczno - magazynowego zaplecza.

31. Bieżąca obsługa administracyjna.

32. Prowadzenie gospodarki magazynowej.

33. Prowadzenie sprzedaży zbędnych składników majątkowych.

34. Nadzór nad pracami geodezyjnymi prowadzonymi w pasie drogowym i na jego granicach z innymi nieruchomościami, udział w postępowaniach z tym związanych na podstawie  pełnomocnictw udzielonych przez Zarząd.

35. Prowadzenie spraw dotyczących funkcjonowania stacjonarnych urządzeń rejestrujących samorządu województwa oraz obudów na te urządzenia, instalacji lub usuwania stacjonarnych urządzeń rejestrujących lub obudów na te urządzenia.

36. Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 39

 

Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich:


1. Sprawuje osobisty nadzór nad działalnością merytoryczną Rejonu Dróg Wojewódzkich w tym: działem technicznym oraz sekcją Obwodów Drogowych.

2. Odpowiada za stan zabezpieczenia majątku Rejonu i Obwodów Dróg Wojewódzkich oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa, higieny pracyi zabezpieczenie przeciwpożarowe.

3. Do zadań Kierownika należy w szczególności:

1)    organizacja pracy Rejonu,

2)    kierowanie do Zarządu wystąpień w sprawach dotyczących realizowanych zadań na zarządzanej przez Rejon sieci dróg,

3)    przygotowywanie projektów wystąpień do jednostek administracji publicznej  w sprawach związanych z zakresem działania Rejonu,

4)    wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego oraz decyzji o nakładaniu kar pieniężnych i pobieraniu opłat, zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego,

5)    przygotowywanie projektów pism w zakresie decyzji na wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz  wyznaczanie objazdów,

6)    prowadzenie spraw związanych z należytym wykonaniem robót wg zawartych przez Zarząd umów,

7)    prowadzenie spraw  związanych z akcją  zimową, przejezdnością dróg,

8)    podpisywanie sprawozdań sporządzanych przez Rejon  dla Zarządu,

9)    prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem ruchem na podległej sieci drogowej,

10) zgłaszanie zapotrzebowania na środki budżetowe,

11) zgłaszanie zapotrzebowania na materiały drogowe, materiały biurowe, środki transportu, techniczne środki pracy, odzież ochronną i roboczą,

12) nadzór nad mieniem, w tym nad magazynami soli,

13) sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur związanych z działalnością Rejonu oraz Obwodów i przekazanie ich do Wydziału Finansowego,

14) ewidencja rzeczowa mienia będącego na stanie Rejonu i Obwodów,

15) prowadzenie ewidencji mienia/zasobów i  kartotek materiałów,

16) realizacja zadań wynikających z planów ratowniczych prowadzonych w pasie drogowym i w ich sąsiedztwie oraz usuwanie skutków tych zdarzeń,

17) realizacja zadań obronnych, przewidzianych dla Zarządu, wynikających z Planu Operacyjnego Funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

4.   Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących  w Zarządzie.

 

§ 40

 

Do zadań Kierownika Działu Technicznego należy w szczególności:

1.    Kierowanie bezpośrednio działem technicznym.

2.    Zastępowanie Kierownika Rejonu w czasie jego nieobecności w pracy.

3.    Organizowanie i wyznaczanie okresowych zadań dla pracowników transportu  oraz mistrzów (majstrów), wynikających z zakresu działania Rejonu Dróg Wojewódzkich.

4.    Określanie potrzeb w zakresie bieżących zakupów materiałów drogowych, materiałów biurowych, środków transportu, technicznych środków pracy, odzieży ochronnej i roboczej, paliw i nadzorowanie ich wykorzystania.

5.    Nadzorowanie gospodarki materiałowej.

6.    Określenie potrzeb robót utrzymaniowych.

7.    Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz ewidencją dróg i drogowych obiektów inżynierskich (gromadzenie danych techniczno - eksploatacyjnych, przechowywanie dokumentacji technicznej).

8.    Nadzorowanie prac podległych pracowników.

9.    Prowadzenie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego.

10.  Współdziałanie z właściwymi komórkami w zakresie tworzenia i aktualizacji danych do systemów komputerowych oceny i utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich.

11.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 41

 

Do zadań Kierownika Sekcji - Obwodu należy w szczególności:

1.    Wyznaczanie zadań dla pracowników oraz nadzorowanie i kontrolowanie ich pracy.

2.    Pobieranie niezbędnych materiałów i rozliczanie ich zużycia.

3.    Ewidencja rzeczowa zasobów będących na stanie Obwodu.

4.    Prowadzenie magazynu i kartotek materiałów.

5.    Prowadzenie i nadzór nad gospodarką materiałową i magazynami, w tym nad magazynami soli.

6.    Sprawdzenie pod względem merytorycznym faktur związanych z działalnością Obwodu i przekazanie ich Kierownikowi Rejonu.

7.    Składanie do Działu Technicznego sprawozdania z wykonanej pracy oraz sygnalizowanie spraw wymagających działań interwencyjnych na drogach i drogowych obiektach inżynierskich.

8.    Podejmowanie działań interwencyjnych na drogach i drogowych obiektach inżynierskich.

9.    Podejmowanie w nagłych wypadkach samodzielnych decyzji na rzecz bezpieczeństwa drogowego.

10.  Uczestniczenie w akcji zimowego i letniego utrzymania dróg.

11.  Przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz aktów wewnętrznych  funkcjonujących w Zarządzie.

 

§ 42

 

Terytorialny zasięg działania Zarządu obejmuje obszar województwa łódzkiego.
Na podstawie zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 22 sierpnia 2000 r. w sprawie nadania numerów dla dróg wojewódzkich sprawuje zarząd na następujących drogach przebiegających przez obszar województwa łódzkiego:

 

Nr drogi

Nazwa drogi

449

Syców - Ostrzeszów - Błaszki

450

Kalisz - Grabów nad Prosną - Wyszanów - Wieruszów - Opatów

469

Uniejów - Gostków - Wróblew

473

Koło - Dąbie - Uniejów - Balin - Szadek - Łask

478

Rzymsko - Księża Wólka - Krępa

479

Dąbrówka - Sieradz

480

Sieradz - Widawa - Szczerców

481

Łask - Widawa - Widoradz Górny

483

Łask - Szczerców - Nowa Brzeźnica - Częstochowa

484

Buczek - Zelów - Bełchatów - Kamieńsk

485

Pabianice - Wadlew - Bełchatów

486

Wieluń (droga 43) - Działoszyn

491

Działoszyn (droga 42) - Łobodno - Częstochowa

492

Ważne Młyny - Łobodno - Kłobuck - Wręczyca Wielka - Blachownia

573

Nowy Duninów - Gostynin - Żychlin

581

Gostynin - Łanięta - Krośniewice

583

Bedlno - Żychlin - Senniki

584

Sanniki - Kiernozia - Łowicz

702

Kutno - Piątek - Zgierz

703

Porczyny - Poddębice - Gostków - Łęczyca - Piątek - Łowicz

704

Jamno - Kołacin - Brzeziny

705

Śladów - Sochaczew - Skierniewice - Jeżów

707

Skierniewice - Rawa Mazowiecka - Nowe Miasto nad Pilicą

708

Ozorków - Warszyce - Stryków - Brzeziny

710

Łódź - Konstantynów Łódzki - Szadek - Warta - Błaszki

713

Łódź - Andrespol - Kurowice - Ujazd - Tomaszów Mazowiecki - Januszewice

714

Rzgów - Kurowice

715

Brzeziny - Budziszewice - Ujazd

716

Koluszki - Rokiciny - Piotrków Trybunalski

725

Rawa Mazowiecka - Biała Rawska - Belsk Duży

726

Rawa Mazowiecka - Inowłódz - Opoczno - Żarnów

728

Grójec - Nowe Miasto nad Pilicą - Końskie - Łopuszno - Jędrzejów

742

Przygłów - Łęczno - Ręczno - Włoszczowa - Nagłowice

746

Żarnów - Końskie

784

Radomsko - Ciężkowice - Św. Anna

785

Ciężkowice - Żytno - Maluszyn - Włoszczowa

Ogólna długość sieci dróg wojewódzkich w granicach województwa łódzkiego wynosi 1152,444  km.

 

 

III. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 43

 

Nie przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu Organizacyjnego stanowi naruszenie dyscypliny pracy.

 

§ 44

 

1.    Integralną część Regulaminu Organizacyjnego stanowią:

a)    Schemat Organizacyjny Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi (zał. nr  1),

b)    Schematy Organizacyjne Rejonów Dróg Wojewódzkich  (zał. nr 2 - 6),

c)    Wykaz odcinków dróg wojewódzkich podporządkowanych poszczególnym Rejonom Dróg Wojewódzkich (zał. nr 7).

2.    Zmiana postanowień Regulaminu następuje w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

3.    Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Zarząd Województwa Łódzkiego.

4.    Przewiduje się maksymalnie 3 - miesięczny okres przejściowy, od daty podjęcia uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego zatwierdzającej  zmiany Regulaminu Organizacyjnego, na dostosowanie struktury organizacyjnej jednostki do postanowień nowouchwalonego  Regulaminu.  

 

ZOBACZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY ZDW W ŁODZI

ZOBACZ SCHEMAT ORGANIZACYHNY RDW BEŁCHATÓW

ZOBACZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY RDW ŁOWICZ

ZOBACZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY RDW_PIOTRKÓW TRYB.

ZOBACZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY RDW_PODDĘBICE

ZOBACZ SCHEMAT ORGANIZACYJNY RDW_SIERADZ

 

Tekst Regulaminu organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi jest dostępny także w formacie PDF w dziale Do pobrania.

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze