Przedmiot działania

rejestr zmian

Przedmiotem działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg wojewódzkich w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania, ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie zadań w zakresie obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie kontroli pojazdów nienormatywnych, pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 10. prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 11. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 17. sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym,
 18. prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.
Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze