Ochrona Danych Osobowych

Ochrona Danych Osobowych

rejestr zmian

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, tel. 42 616 22 50,  e-mail: sekretariat@zdw.lodz.pl.

2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Ewa Mnich, tel. 42 616 22 63;

3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:

a)  rekrutacji, zatrudnienia i innych czynności wymagających wyrażenia zgody na podstawie art. 6 ust 1 lit. a Rozporządzenia;

b) wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
c) wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

d)  zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia;

e)  prowadzenia korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub c lub e Rozporządzenia.

4. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

         a)   prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

         b)   prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

         c)   prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

         d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

         e)  prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

         f) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5. W przypadku, w którym przetwarzanie Pana/Pani danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Podanie danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Łodzi. Przy czym podanie danych jest:

a) obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;

b)  dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Pana/Pani zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub niezawarcie umowy;

7.  Odbiorcami danych będą tylko podmioty upoważnione z mocy prawa oraz inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8.  Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

9.  Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

10. Dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

W związku z wejściem w życie z dniem 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) informujemy, iż wszystkie osobowy fizyczne, które przed dniem 25.05.2018 r. wyraziły zgodę na przetwarzania przez Zarząd Dróg Wojewódzkich danych osobowych mają możliwość wycofania tej zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody skutkować jednak będzie brakiem możliwości załatwienia spraw, w związku z którymi były one wyrażone.

Copyright© by ZDW. All rights reserved | created by Kamikaze